..گاهی فقط سکوت

ساحل جواب سرزنش موج را نداد.. گاهی فقط سکوت ، سزای سبک سری ست

تیر 94
1 پست
اسفند 93
8 پست
بهمن 93
39 پست
دی 93
33 پست
آذر 93
9 پست
آبان 93
11 پست
مهر 93
39 پست
شهریور 93
40 پست
مرداد 93
74 پست
تیر 93
97 پست
خرداد 93
25 پست