چندم آبان.........

در نیمه شبِ خسته ی تهران بغلم کن

 

                    در بارش بی وقفه ی باران بغلم کن

 

در ساعت تنهایی یک کوچه ی بن بست

 

                    در اوج ترافیک خیابان بغلم کن ..

 

بی دلهره و دغدغه از مهر گذر کن

 

                    یکبار دگر چندم آبان بغلم کن......

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 302 بازدید