دلتنگی ام برای تو حد و مرز ندارد .........

شـــــک نــــــدارم

 

        مـــــــــــــاه را

 

              دلتنـــــــــــــگی ِ مـــــــــــن

 

                    کـــــــــامـــــــــــل کـــــــرده اســـــــــــت

 

/ 0 نظر / 305 بازدید