غرق بارانم بعد تو..........

 بعد از تــــــــــــــو

 

           غـــــــــــــرقِ بـــــــــــاران اســــــت

 

                         همـــــــــــــــــــــیشه

 

                             آخـــــــــــــــــریـــــــــــــــــــن تصـــــــــــــــویــــــــــــــرم....

 

 

/ 0 نظر / 298 بازدید