و تو....


وقتـــــــی کســـی تو را

 

           عاشقانـــــــه دوســــت دارد . . .

 

شیوه ی بیــان اســــــم تـو . . .

 

     در صدای او متفاوت است !

 

 و تــــو . . .

 

    مـــــــی دانـــــــی که نامت در لبهـای او ایـــمــــــن است .

 

 

/ 0 نظر / 299 بازدید