از من چه دیده ای ...


عـاصی شدم ، بریـده ام از اینهمه عـذاب

 

 

                       از گـریـه هـای هـرشبـه ام روی رختـخواب..

 

ده سال مـی شود کـه بـرایـم غـریبـه ای

 

                      ده سال مـی شود کـه خـرابـم...فقـط خـراباز مـن چـه دیـده ای کـه رهـایـم نمی کنـی؟

 

                       جـز بیقـراری و غـم و انـدوه و اعتصـاب؟؟؟

 

 
/ 0 نظر / 307 بازدید