پست های ارسال شده در خرداد سال 1393

چوب خدا....

            تو دنیا سه چیز صدا نداره (!)                                                                مرگ فقیر ،                                                                                           ظلم غنی ،                                                                                                                                                                         چوب خدا..    
/ 1 نظر / 315 بازدید