پست های ارسال شده در مرداد سال 1393

همان بهتر....

هر فردی بهترین هم که باشد،    اگر زمانی که باید باشد، نباشد ..          همان بهتر که نباشد ..                                                                    "لوئیس بونوئل"  
/ 0 نظر / 309 بازدید