پست های ارسال شده در شهریور سال 1393

تمام راه......

غــــــــــــــــــــــصه مراکــــــــــــــــــــــــــــشت...!!!   وقتی دیــــــــــــــــــــــدم ،   دست به سینه ایستاده ای !!!   من تمام راه را برای آغـــــــــــــــــوشت دویــــــــــــده بودم ... !   ادامه مطلب
/ 0 نظر / 306 بازدید
غصه میخوردم و تا آخر سر خواهم خورد   دست پخت تو که باشد همه خوردن دارد                         "محمدمهدی جزینی"  
/ 2 نظر / 303 بازدید

ولی......

تن خسته‌ای ولی                    خوابتــــــ نمی‌بره   این حســـ لعنتی             از مرگــــــــ بدتره                          "سیامک عباسی"  
/ 1 نظر / 305 بازدید