جای خالی تو....

  من و شب

 

    جاده را پشت سر گذاشتی

 

          در انتهای راه

 

                   شب

 

          خورشید را به آغوش کشید....

 

                    من

 

                         جای خالی تو را …

 

 

 

/ 0 نظر / 306 بازدید