ضربان قلبم...

سطری .. شعری

 

 

 به نام کوچک تو

 



هرگز نسرودم ، اما.....

 

 

 

تمام این کلمات برای شاعری است..

 



که ضربان قلبش از پلک زدن های "تو"

 

 



                                          "الهام" می گیرد...

 سینا علیمحمدی

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید